top of page
经书传讯|《真武诠释》

1 序

神尊在世,有名真武,经略天地,统召众生。

天道行运,亘古不移。古往今来,寻道者众,成道者少。一叶障目,不见泰山。

世间多因果,众生不得见。毫末难于天,步履处处艰。

怎知天道有常,自在心中。心存天地,诸事难化易。

行彼不得,反求诸己。人心为镜,照见宇宙。内修禅定,道法自现。

众生求道,法门不一。先有心定,方能静修。

法有千变万化,道门处处归一。

一式心定不起念,二式万法在心间,

三式高台观宇宙,四式流水入稻田。

须知一粟亦有天,万法在此间。

天道统摄万物,万物映照天机。

寻道无法无门,修行总在自然。

2 修心正见

人逢百事,常在迷途。

诸事皆有度,不随人意迁。人心亦有度,不随百事改。求事不求心,心中方寸乱,求心不求事,万法定乾坤。坐定观事变,来去不扰心。

人有诸事行,事有众人做。不可随事去,去则离本心。定心悟天道,万事皆流水。落花流水万事空,方知一寸天地间,往来诸事全在心。

一念千般见识,定心照见宇宙。若观世事乱如麻,实则心中多杂念。事不可乱,人心可乱。离诸杂念,道心自现。定心观照此山,山方能是山。若见山不是山,只见花虫鸟兽,万般杂念由此起,此山不得见,迷途不知返。知见世事固然易,杂念障目方才难。识得此山有,山中见宇宙。道心应如是,见山是山,方见宇宙。

3 观照自然

一沙一世界,一粟亦有天。万事皆宇宙,心中如是观。诸事随心走,心定见真相。能见世间千般事,能知如来万法天。此道不必寻,自然在心中。

4 了悟世事

诸法由道生,定心见宇宙。心中观自然,一切自体明。世人逢事先求人,怎知如来心头坐。诸法千般道归一,一沙一粟皆宇宙。得见一事知其道,世间万事皆可成。

5 证见真相

太初世本空,太空生一气,混沌分阴阳,天地化万象。天道九归一,诸法俱是空。

世人多执迷,漂泊若浮尘。塞耳不闻雷,蔽目不见山。花草盈耳目,迷途不知路。

参破蔽目红尘叶,抬头始能见青山。原是青山常在,心追尘事游走。心定青山在,见山本性空。

觉知空相,方证菩提。

6 空相道成

道自空中来,复归虚无去。一使万物生,亦是万事空。空相俱与共,此道天下统。方知菩提证悟时,遍知世间事。

7 一分阴阳

鸿蒙天地开,阴阳二气成。

上清初有天,下浊始为地。道统天下事,事事分阴阳。

明暗同时辨,正反两相生,诸事观左右,由是知真相。

8 二化四象

阴阳入时空,天地化四象。四象流转时,万物道之统。

少阳木春生,太阳火夏长,少阴金秋收,太阴水冬藏。

四象若环流,往来俱因果。因果道之动,道返万事行。

观今须鉴古,经典皆道成。明者因时变,道常坐心中。

9 三生万物

云雨入江流,鸟兽漫山走。一道阴阳时空在,四象消长万物有。

世事循道行,诸法应缘生。一脉因果常相续,百千诸事顺理成。

10 万法归一

长河入海流,众星归宇宙。万物生由道,往复寂于一。

觉知从一始,理事向简行。诸法无复杂,心定万事明。

修心除杂念,见山如是山。高台摘星辰,升维如是观。

心中空见道,世事如云烟。万法不由他,般若心中来。

bottom of page